Regulamin

Regulamin zajęć
1) Organizatorem zajęć sportowych (m.in. łyżwiarskich, rolkarskich i hokejowych)
jest Emilia Łopińska, al. Solidarności 72A m.4, 00-145 Warszawa, NIP
1181819200, nazywanym dalej Szkołą. Niniejsze postanowienia określają
warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Emilię
Łopińską – Szkołę Easy Skate.
2) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się do odpowiedniej grupy
zajęciowej oraz opłacenie lekcji w systemie rezerwacji ActiveNow za miesiąc
zajęć.
3) Podczas zapisu uczestnik wybiera konkretne zajęcia odbywające się co tydzień o
tej samej porze.
4) Zapisu na zajęcia można dokonać przez formularz zapisu lub formularz
kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.easyskate.pl, wiadomość
e – mail na adres: info@easyskate.pl lub telefonicznie pod numer
+ 48 733 437 655
5) Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub
przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna
pomiędzy Emilia Łopińska, a Uczestnikiem, regulująca wzajemnie zobowiązania
Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6) Koszt zajęć jest zależy od formatu zajęć i jest podany w szczegółowych
informacjach dotyczących danych zajęć.
7) Płatność za zajęcia jest możliwa w formie płatności online za pośrednictwem
systemu ActiveNow.
8) Płatność za zajęcia jest naliczana co miesiąc i jej wysokość jest związana z
ilością zajęć danej grupy w danym miesiącu.
9) W celu utrzymania swojego miejsca w grupie uczestnik powinien uiścić opłatę do
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który dotyczy płatność.
10) Brak terminowej płatności może skutkować wypisaniem z zajęć.
11) Zajęcia cykliczne – płatność z góry za cały miesiąc (kwota zależna od ilości zajęć
w danym miesiącu).
12) Zajęcia nieregularne – płatność z góry za zaplanowaną ilość zajęć w danym
miesiącu.
13) Zniżki na zajęcia grupowe: a) zniżka 10% na drugie zajęcia w tygodniu b) zniżka
10% dla rodzeństwa c) zniżka 10% dla rodzica, którego dziecko uczęszcza na
zajęcia. Zniżki nie sumują się.
14) Uczestnik ma możliwość odwołania zajęć jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
15) Możliwość odwołania zajęć grupowych przez uczestnika istnieje do 12 godzin
przed ich rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwość odwołania lekcji, ani
jej przełożenia, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
16) Po dokonaniu opłaty miesięcznej za zajęcia, uczestnik ma do wykorzystania
określoną ilość lekcji w określonym terminie. Po upływie danego terminu

ważności nie ma możliwość uczęszczania na zajęcia, nawet jeśli zostały one nie
wykorzystane.
17) Zajęcia indywidualne trwają 60 minut i są prowadzone podczas ślizgawek
ogólnodostępnych. Do ceny zajęć należy doliczyć koszt wejścia na lodowisko.
Bilet na obiekt kupuje się w kasie Ośrodka.
18) Zajęcia indywidualne Uczestnik powinien odwołać przez ActiveNow, a w
wyjątkowych sytuacjach telefonicznie u Organizatora. Odwołanie zajęć do 24
godzin przed uprawnia do ich ewentualnego odrobienia w terminie ustalonym z
Trenerem/Organizatorem w ciągu 7 dni od terminu odwołanych zajęć lub do
zwrotu środków wpłaconych na ich poczet. Odwołanie zajęć mniej niż 24
godziny przed skutkuje pobraniem pełnej opłaty bez możliwości odrobienia lub
zwrotu środków wpłaconych na ich poczet.
19) Szkoła zapewnia uczestnikowi następujące warunki nauki:
a) nauczanie oparte jest na opracowanym planie treningowym, z wyraźnie
określonymi celami nauki;
b) metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników;
c) grupy dobierane są na podstawie wieku i/lub umiejętności ocenionych przez
trenerów, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania
uczestników;
d) trenerzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu
zajęć sportowych;
e) liczba osób w grupie wynosi maksymalnie 10 ( w wyjątkowych sytuacjach może to
być 11-12).
f) zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w ustalonym obiekcie sportowym,
określonym w opisie danych zajęć;
g) zajęcia grupowe trwają łącznie 75 minut, 15 minut rozgrzewka bez łyżew i 60
minut zajęcia na lodzie;
h) rozgrzewka bez łyżew prowadzona jest przez trenera i obowiązuje wszystkich
uczestników późniejszych zajęć na lodzie;
i) jeśli uczestnik spóźni się lub nie weźmie udziału w rozgrzewce ma obowiązek
wykonać ją we własnym zakresie.
20) W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom
wydawanym przez instruktora.
21) Zabrania się uczestniczenia w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych
środków odurzających.
22) Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie trenera przed przystąpieniem
do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach mogących
uniemożliwiać poprawne wykonanie ćwiczeń. Brak takiej informacji jest
równoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika braku jakichkolwiek
przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
23)Także w trakcie zajęć, w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego
samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i
poinformować go o swojej dolegliwości.

24) Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie
zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z
potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uczestniczenia w zajęciach.
25) Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach
sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku braku
stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy
zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć
wypadki.
26) Podczas zajęć jazdy na łyżwach i rolkach dzieci do 18. roku życia oraz osoby
początkujące zobligowane są do jazdy w kasku (narciarskim, rolkarskim lub
rowerowym).
27) Podczas zajęć łyżwiarskich osoby niepełnoletnie mają obowiązek jeździć w
rękawiczkach.
28) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa
dla zdrowia uczestnika wynikające z nieszczęśliwych wypadków lub wskutek
nieprzestrzegania przez uczestnika instrukcji prowadzącego zajęcia, czy
postanowień niniejszego Regulaminu.
29) W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania
zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub
zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie lekcji, prowadzący ma
prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć. W takim przypadku uczestnikowi nie
przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego
winy.
30) Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8 są zobligowani do pozostania na terenie
obiektu podczas uczestnictwa dziecka w zajęciach.
31) Uczestnik powinien przybyć punktualnie na zajęcia. W razie spóźnienia nie
zostaną one wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Instruktora lekcja
zostanie wydłużona o czas spóźnienia lub przeprowadzona w innym terminie.
32) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Kalendarzu Zajęć lub
Instruktora.
33) W przypadku niesprzyjającej pogody jak: deszcz, burza, silny wiatr, zajęcia
zostaną odwołane o czym uczestnicy będą powiadomieni możliwie jak
najwcześniej. W takiej sytuacji zajęcia zostaną przełożone na inny termin.
Uczestnik ma również możliwość odrobienia zajęć, w innej grupie o takim samym
poziomie zaawansowania.
34)Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć
grupowych na inny bądź połączenia z inną grupą o podobnym poziomie. W razie
braku możliwości uczestnictwa w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do
odrobienia ich w wybranym przez siebie terminie z dostępnych znajdujących się w
Kalendarzu Zajęć. W przypadku zajęć indywidualnych – w terminie ustalonym z
Organizatorem lub Instruktorem lub do odwołania ich i zwrotu środków
wpłaconych na ich poczet.

35) Organizator lub Instruktor może w trakcie miesiąca zadecydować o przeniesieniu
Uczestnika do innej grupy zgodnej z jego poziomem umiejętności.
36) Zajęcia hokejowe odbywają się niezależnie od pogody. Jeżeli warunki
atmosferyczne nie pozwolą na przeprowadzenie lekcji na łyżwach, zostaną one
przeniesione do holu głównego, w którym uczestnicy będą bez łyżew ćwiczyć
technikę prowadzenia piłeczki, podania, przyjęcia itp.
37) Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną
odpowiedzialność prawną i finansową. Jeśli dotyczy to nieletniego uczestnika –
odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
38) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z
uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika
zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
39) Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie po
zakończonych zajęciach.
40) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i
ewentualnych ich skutków, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia
Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w zajęciach.
41) Zaleca się, aby uczestnik posiadał ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym
zakresem zajęcia z jazdy na łyżwach i rolkach.
42) Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i
przestrzeganiem regulaminu.
43) Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
44) Szkoła zwróci uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja nastąpi
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w sezonie.
45) W przypadku opłat comiesięcznych rezygnacja z zajęć wraz ze zwrotem
pieniędzy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach ( dłuższa choroba,
kontuzja) po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Każda
sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez dział Obsługi Klienta.
46) Uczestnik lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie
pisemnej Organizatorowi. W terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego
oświadczenia przez Organizatora publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną
usunięte.
47) W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika,
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na zajęcia.
48) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami
Kodeksu cywilnego.
49) Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany na stronie
internetowej www.easyskate.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą
rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: info@easyskate.pl),
numer telefonu + 48 733 437 655 (czynny w godz. 09:00–18:00, od poniedziałku
do piątku).

50)Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację
Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
51)Szkoła nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
52)Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
organizator.
Polityka prywatności
1) Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć, a w przypadku
uczestnika, który nie jest pełnoletni również dane jego opiekunów prawnych
(łącznie jako „Uczestnik”) przetwarzanych w ramach działalności organizatora
na podstawie Regulaminu jest Emilia Łopińska z siedzibą w Warszawie,
Al. Solidarności 72A m.4, 00-145, NIP 1181819200 (dalej jako „Organizator”
lub „Administrator”).

2 ) Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem +48 733 437 655 lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe podane bezpośrednio przez Uczestnika lub jego opiekuna
prawnego w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia (w przypadku osób do 18 roku
życia) będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o
wskazane poniżej podstawy prawne:
a) w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy udziału w zajęciach
łyżwiarskich/rolkarskich, celu jej wykonania zgodnie z Regulaminem i
podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z
zajęciami, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w
jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o
świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie – Art. 6 ust. 1

lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza wykonanie
tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora – Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest
ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom,
oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu przez Użytkowników – Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie
elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją
ustawowych obowiązków – podstawą do przetwarzania danych w tym
wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom
Administratora, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom
z zakresu rachunkowości. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów
poza EOG/UE.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji umowy w
postaci realizacji zajęć – bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej
zawarcie i wykonanie.

8) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
9) Użytkownikom przysługuje prawo do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym
o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach
danych osobowych,
b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli
spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od
Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu
przez Uczestnika podmiotowi trzeciemu,
f. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do
cofnięcia jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu
legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed
wycofaniem zgody;
h. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku
stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Regulamin serwisu
1) Podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod adresem www.easyskate.pl
(„Serwis”) oraz świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Emilia Łopińska
al. Solidarności 72A m4 00-145 Warszawa NIP 1181819200 („Organizator”).
Serwis pozwala na zapoznanie się przez użytkownika z ofertą zajęć sportowych
oraz pozwala na rejestracje oraz korzystanie z Konta Użytkownika, jak również na
kontakt z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
internetowej. Uczestnictwo w zajęciach sportowych reguluje Regulamin Zajęć
zamieszczony na stornie.

2) W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym
kontem poczty elektronicznej (e-mail), komputerem lub urządzeniem z
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron
internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Serwisu może odbywać się
przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
3) Konto w Serwisie mogą posiadać wyłącznie osoby pełnoletnie, lub uczestnicy
zajęć, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
zajęciach.
4) W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy
podać następujące dane: imię, adres mailowy oraz ustalić hasło do konta, złożyć
oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z
Regulaminem Serwisu oraz o akceptacji jego postanowień oraz złożyć
oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z
Polityką prywatności i plików cookies.
5) Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić
zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej
informacji o produktach i usługach Organizatora oraz o promocjach z nimi
związanych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku
skutecznej rejestracji w Serwisie. Powyższa zgoda może zostać wycofana w
każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem.
6) W przypadku zapomnienia przez Użytkownika ustalonego hasła, może ono
zostać zmienione za pośrednictwem linku resetującego przesłanego na żądanie
Użytkownika (poprzez kliknięcie linku „Zapomniałeś hasła” w formularzu
logowania), na adres e-mail podany przy rejestracji.
7) Po zalogowaniu się do Serwisu jest możliwa zmiana danych przypisanych do
Konta, zapisanie się na zajęcia sportowe lub kontakt z Organizatorem.
8) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także
do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających
na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym
zakresie zwyczajami,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
obowiązującego prawa,
e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników
oraz Organizatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć) w
innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej
zgody udzielonej przez Organizatora,
g) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników
lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym
Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub
wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych
Użytkowników.
9) Użytkownik poprzez dostarczenie jakichkolwiek treści do Serwisu lub Konta
zobowiązuje się, że treści te będą właściwe, odpowiednie i aktualne oraz że nie
będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób
niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być
zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2)
mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny
sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może
naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do
prywatności), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy,
wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod
względem kulturowym, etniczny, innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać
do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
10) Usunięcie Konta następuje poprzez formularz. W wyniku usunięcia Konta
zostaną usunięte wszystkie dane dotyczące Użytkownika z wyłączeniem danych
niezbędne dla realizacji zobowiązań prawnych przez Organizatora oraz dla celów
dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji. Organizator może usunąć

Konto Użytkownika w przypadku, gdy nie przestrzega postanowień niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu Zajęć.
11) Organizator może wysyłać na adres email Użytkownika wiadomości dotyczące:
potwierdzenia zapisu na zajęcia.
12) Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika
niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne
z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuścił się innych zachowań w związku z korzystaniem z Serwisu, które są
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
13) Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
14) Adres internetowy Serwisu (nazwa domeny), a także zawartość Serwisu, w tym
wszelkie Treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, znaki towarowe, stanowią
przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i są chronione
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wymienione wcześniej
prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
15) Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie
lub rozpowszechnianie Treści zawartych w Serwisie w sposób inny niż
przewidziany w Regulaminie jest zabronione.
16) Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być
wysyłane w formie email na adres info@easyskate.pl W celu ułatwienia
rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać adres email Użytkownika, a także
dokładny opis i przyczyny reklamacji. Organizator odpowie na reklamację w
terminie 14 dni od jej otrzymania. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie
reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

17) W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy zostaną o nich poinformowani z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zamieści także informację o
zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu.
18) Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2022
Polityka prywatności i serwisu
1) Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Administrator
danych przetwarza dane użytkowników serwisu
internetowego www.emilialopinska.pl dalej jako „Serwis”).
2) Polityka stanowi wyraz realizacji przez Administratora względem użytkowników
obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
3) Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Emilia Łopińska z
siedzibą w Warszawie al. Solidarności 72A m4 00-145 NIP 1181819200 (zwana
dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
4) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem + 48 733 437 655 lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
5) Dane osobowe podane bezpośrednio przez użytkownika Serwisu w zakresie imię,
nazwisko, data urodzenia ( osoby do 18 roku życia) będą przetwarzane przez
Organizatora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy
prawne:
a) w celu rejestracji Konta Uczestnika w Serwisie w zakresie w jakim
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie
drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie – Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z
zajęciami lub Kontem, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w
zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania

umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie –
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza
wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Organizatora – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest
ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom,
oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Zajęć
przez Użytkowników – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie
elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją
ustawowych obowiązków – podstawą do przetwarzania danych w tym
wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym
doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
7) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momenty usunięcia Konta, z
wyjątkiem informacji o plikach cookies, które są przechowywane zgodnie z
Informacją dot. plików cookies. Okres przechowywania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji założenia Konta –
bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na zajęcia lub
kontakt z Organizatorem.

9) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
10)Użytkownikom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o
kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych
osobowych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione
zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika
podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia
jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem
zgody;
h) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że
dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
11) Od czasu do czasu Organizator może aktualizować niniejszą Politykę, np. w
przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia
dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych
innym odbiorcom. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na
naszej stronie internetowej.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez
Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet;
b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
rezerwacji;
c) posiadanie aktywnego konta e-mail.
1) Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do
Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w
związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz
nowych rozwiązań.
2) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności: a) naruszających dobre imię osób trzecich; b) naruszających
tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; c) naruszających praw własności
intelektualnej osób trzecich; d) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
Informacja dotycząca plików cookies
1) Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste,
niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami
niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera
danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego
korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach
cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej
wizyty użytkownika Serwisu lub przekazywane właściwym osobom trzecim.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies
są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz przesyłane przez
przeglądarkę internetową użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy
użytkownik z niego korzysta.
2) Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np.
adres IP).
3) W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) z uwagi na czas życia cookies:
i) cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
ii) cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika Serwisu;
b) z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:
i) „niezbędne” pliki cookies, tj. umożliwiające korzystanie z funkcjonalności
dostępnych w ramach Serwisu;
ii) „wydajnościowe” pliki cookies, tj. umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
iii) „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień
wybranych przez użytkownika Serwisu i personalizację interfejsu
użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.

4) Organizator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz
pochodzące z logów systemowych w celu
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
b) dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do
konkretnego urządzenia (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego potrzeb);
5) Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na
umieszczanie wybranych przez Użytkownika plików cookies w swoim urządzeniu
końcowym poprzez zaznaczenie, które pliki akceptuje, a które nie w ramach
banneru pojawiającego się na stronie internetowej.
6) Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za
pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
7) Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność
funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę
preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu. „Niezbędne” pliki cookies

są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w
systemie Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą
być również wykorzystywane przez współpracujących z Organizatorem
reklamodawców oraz partnerów.
9) Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi
dotyczącymi użytkowników Serwisu, nie pozwalają Organizatorowi na
identyfikację konkretnych użytkowników korzystających z Serwisu.
10) Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomoc” /
„Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a
także pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Zobacz również

Adrian

Adrian na co dzień pracownik biurowy zajmujący się leasingam urządzeń, maszyn i samochodów. Po opuszczenia murów biura oddaje się całkowicie temu, co najbardziej kocha, czyli sportu. Od dziecka związany ze sportem. Od 2008 roku gra w hokeja na lodzie. Jest byłym zawodnikiem Warszawskiej Legii. Obecnie gra w drużynie amatorskiej Legion Warszawa. Oprócz hokeja i jazdy na rolkach, interesuje się i treningami crossfit, pływaniem, jazdą na rowerze, bieganiem, treningami siłowymi i wędrówkami górskimi.

Ala

Ala pierwszy raz weszła na łyżwy mając 4 lata. Przychodząc z rodzicami na lodowisko po swoją starszą siostrę Basię, sama chciała bardzo spróbować. Od tego czasu zimą ćwiczyła łyżwiarstwo, a latem rolkarstwo. W wolnych chwilach lubi rysować i oglądać filmy. W szkółce uczy najczęściej małe dzieci.

Natalia

Natalia zaczęła jeździć na rolkach i łyżwach jako nastolatka. Wielka pasja do obu sportów przerodziła się w chęć nauczania innych. Natalia jest studentką japonistyki. Amatorsko interesuje się behawiorystyką oraz szkoleniem psów, fotografią, a w wolnej chwili lubi przeczytać książkę lub zagrać w grę na komputerze.

Maciej

Maciej od 30 lat zapalony narciarz. Zawodnik koszykówki do 16 roku życia. Później grający amatorsko. Były trener doskonalenia jazdy samochodem z przednim napędem, gitarzysta amator. Po czterech latach nauki w prywatnej szkole muzyki rozrywkowej. Entuzjasta sztuki filmowej, psychologii i literatury. Pasjonat jazdy na rolkach i łyżwach oraz gry w hokeja.

Basia

Basia założyła łyżwy po raz pierwszy mając 6 lat i od tamtej chwili stały się jej pasją. Trenowała również pływanie. Obecnie jest studentką dziennikarstwa. Na zajęciach zajmuje się głównie nauką najmłodszych.

Dominik

Dominik był jednym z pierwszy rolkarzy w Polsce. Trenował hokej na lodzie oraz na rolkach. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął nauczanie dzieci i dorosłych. Interesuje się grami samochodowymi. Lubi spędzać też czas aktywnie. Głównym jego hobby jest jazda na rowerze, chodzenie po górach oraz pływanie na żaglówkach.

Małgosia

Małgosia na łyżwach jeździ od 8 rok życia. Pochodzi z Lublina i to właśnie tam zaczęła się jej przygoda. Jest to wielka pasja, którą chce dzielić z innymi. Dokłada wszelkich starań, aby jej uczniowie na treningach dobrze się bawili i szybko czynili postępy. Prywatnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracuje jako agentka nieruchomości.