Regulamin

Regulamin zajęć
1) Organizatorem zajęć sportowych (m.in. łyżwiarskich, rolkarskich i hokejowych)jest Helena Łopińska, al. Solidarności 72A m.4, 00-145 Warszawa, NIP 5251625214, nazywanym dalej Szkołą. Niniejsze postanowienia określają warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Helenę Łopińską – Szkołę Easy Skate.
2) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się do odpowiedniej grupy zajęciowej oraz opłacenie lekcji w systemie rezerwacji ActiveNow za miesiąc zajęć lub za pojedyncze zajęcia.
3) Podczas zapisu uczestnik wybiera konkretne zajęcia odbywające się co tydzień o tej samej porze.
4) Zapisu na zajęcia można dokonać przez formularz zapisu  umieszczony na stronie internetowej www.easyskate.pl.
5) Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Heleną Łopińską, a Uczestnikiem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6) Koszt zajęć jest zależy od formatu zajęć i jest podany w szczegółowych informacjach dotyczących danych zajęć.
7) Płatność za zajęcia jest możliwa w formie płatności online za pośrednictwem systemu ActiveNow.
8) Płatność za zajęcia jest naliczana co miesiąc ( pierwszego dnia miesiąca) i jej wysokość jest związana z ilością zajęć danej grupy w danym miesiącu.
9) W celu utrzymania swojego miejsca w grupie uczestnik powinien uiścić opłatę przed pierwszymi zajęciami nowego miesiąca.
10) Brak terminowej płatności może skutkować wypisaniem z zajęć.
11) Zajęcia cykliczne – płatność z góry za cały miesiąc (kwota zależna od ilości zajęć w danym miesiącu). Uczestnik zapisując się na zajęcia cykliczne uczęszcza na nie przez miesiąc i nie ma obowiązku deklarowania się na uczęszczanie przez kolejne miesiące.
12) Zajęcia nieregularne – płatność z góry za zaplanowaną ilość zajęć w danym miesiącu.
13) Zniżki na zajęcia grupowe: a) zniżka ok.10% na drugie zajęcia w tygodniu b) zniżka ok.10% dla rodzeństwa c) zniżka ok.10% dla rodzica, którego dziecko uczęszcza na zajęcia. Zniżki nie sumują się.
14) Uczestnik ma możliwość odwołania zajęć jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
15) Możliwość odwołania zajęć grupowych przez uczestnika istnieje do 12 godzin przed ich rozpoczęciem. Po tym terminie nie ma możliwość odwołania lekcji, ani jej przełożenia, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
16) Po dokonaniu opłaty miesięcznej za zajęcia, uczestnik ma do wykorzystania określoną ilość lekcji w określonym terminie. Po upływie danego terminu ważności nie ma możliwość uczęszczania na zajęcia, nawet jeśli zostały one nie wykorzystane.
17) Zajęcia indywidualne trwają 60 minut i są prowadzone podczas ślizgawek ogólnodostępnych/na rolkach w ustalonym miejscu. Do ceny zajęć należy doliczyć koszt wejścia na lodowisko/rolkowisko Ośrodka Stegny. Bilet na obiekt kupuje się w kasie Ośrodka.
18) Zajęcia indywidualne Uczestnik powinien odwołać przez ActiveNow, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie u Organizatora. Odwołanie zajęć do 24 godzin przed uprawnia do ich ewentualnego odrobienia w terminie ustalonym z Trenerem/Organizatorem w ciągu 7 dni od terminu odwołanych zajęć lub do
zwrotu środków wpłaconych na ich poczet. Odwołanie zajęć mniej niż 24 godziny przed skutkuje pobraniem pełnej opłaty bez możliwości odrobienia lub zwrotu środków wpłaconych na ich poczet.
19) Szkoła zapewnia uczestnikowi następujące warunki nauki:
a) nauczanie oparte jest na opracowanym planie treningowym, z wyraźnie określonymi celami nauki;
b) metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników;
c) grupy dobierane są na podstawie wieku i/lub umiejętności ocenionych przez
trenerów, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania uczestników;
d) trenerzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych;
e) liczba osób w grupie wynosi maksymalnie 12 ( w wyjątkowych sytuacjach może to
być 13-14).
f) minimalna ilość osób w grupie to 4.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup lub odwołana zajęć ze względu na niewystarczającą ilość osób.
h) zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w ustalonym obiekcie sportowym, określonym w opisie danych zajęć;
i) zajęcia grupowe trwają łącznie 75 minut, 15 minut rozgrzewka bez łyżew i 60 minut zajęcia na lodzie/rolkach;
j) rozgrzewka bez łyżew/rolek prowadzona jest przez trenera i obowiązuje wszystkich uczestników późniejszych zajęć na lodzie/rolkach;
k) jeśli uczestnik spóźni się lub nie weźmie udziału w rozgrzewce ma obowiązek wykonać ją we własnym zakresie.
20) W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
21) Zabrania się uczestniczenia w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
22) Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym
samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach mogących uniemożliwiać poprawne wykonanie ćwiczeń. Brak takiej informacji jest równoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
23)Także w trakcie zajęć, w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
24) Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z
potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uczestniczenia w zajęciach.
25) Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku braku stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
26) Podczas zajęć jazdy na łyżwach i rolkach dzieci do 18. roku życia oraz osoby początkujące zobligowane są do jazdy w kasku (narciarskim, rolkarskim lub rowerowym).
27) Podczas zajęć łyżwiarskich osoby niepełnoletnie mają obowiązek jeździć w rękawiczkach.
28) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z nieszczęśliwych wypadków lub wskutek nieprzestrzegania przez uczestnika instrukcji prowadzącego zajęcia, czy postanowień niniejszego Regulaminu.
29)Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wyłącznie podczas zajęć. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w drodze na zajęcia, jak również podczas powrotu z tych zajęć oraz podczas oczekiwania na zajęcia ciąży na rodzicu lub opiekunie prawnym. Rodzice lub
opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru uczestników, którzy z uwagi na wiek nie powinni sami wracać do domu.
30) W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie lekcji, prowadzący ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
31) Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8 są zobligowani do pozostania na terenie obiektu podczas uczestnictwa dziecka w zajęciach.
32) Uczestnik powinien przybyć punktualnie na zajęcia. W razie spóźnienia nie zostaną one wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Instruktora lekcja zostanie wydłużona o czas spóźnienia lub przeprowadzona w innym terminie.
33) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Kalendarzu Zajęć lub Instruktora.
34) W przypadku niesprzyjającej pogody jak: deszcz, burza, silny wiatr, zajęcia zostaną odwołane o czym uczestnicy będą powiadomieni możliwie jak najwcześniej. W takiej sytuacji zajęcia zostaną przełożone na inny termin. Uczestnik ma również możliwość odrobienia zajęć, w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.
35)Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć grupowych na inny bądź połączenia z inną grupą o podobnym poziomie. W razie braku możliwości uczestnictwa w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do
odrobienia ich w wybranym przez siebie terminie z dostępnych znajdujących się w Kalendarzu Zajęć. W przypadku zajęć indywidualnych – w terminie ustalonym z
Organizatorem lub Instruktorem lub do odwołania ich i zwrotu środków wpłaconych na ich poczet.
36) Organizator lub Instruktor może w trakcie miesiąca zadecydować o przeniesieniu Uczestnika do innej grupy zgodnej z jego poziomem umiejętności.
37) Zajęcia hokejowe odbywają się niezależnie od pogody. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na przeprowadzenie lekcji na łyżwach/rolkach, zostaną one przeniesione do holu głównego, w którym uczestnicy będą bez łyżew/rolek ćwiczyć technikę prowadzenia piłeczki, podania, przyjęcia itp.
38) Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Jeśli dotyczy to nieletniego uczestnika – odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
39) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
40) Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie po zakończonych zajęciach.
41) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i ewentualnych ich skutków, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia. Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w zajęciach.
42) Zaleca się, aby uczestnik posiadał ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem zajęcia z jazdy na łyżwach i rolkach.
43) Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu.
44) Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e- mailową.
45) Szkoła zwróci uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w sezonie.
46) W przypadku opłat comiesięcznych rezygnacja z zajęć wraz ze zwrotem pieniędzy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach ( dłuższa choroba, kontuzja) po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez dział Obsługi Klienta.
47) Uczestnik lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. W terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Organizatora publikacje z wizerunkiem Uczestnika zostaną
usunięte.
48) W przypadku niespełniania wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na zajęcia.
49) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
50) Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany na stronie internetowej www.easyskate.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: info@easyskate.pl),
numer telefonu + 48 733 437 655 (czynny w godz. 09:00–18:00, od poniedziałku do piątku).
51)Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację
Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
52)Szkoła nie udziela gwarancji na zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
53)Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Polityka prywatności
1) Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć, a w przypadku uczestnika, który nie jest pełnoletni również dane jego opiekunów prawnych (łącznie jako „Uczestnik”) przetwarzanych w ramach działalności organizatora na podstawie Regulaminu jest Helena Łopińska z siedzibą w Warszawie,
Al. Solidarności 72A m.4, 00-145, NIP 5251625214 (dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
2 ) Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem +48 733 437 655 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe podane bezpośrednio przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia (w przypadku osób do 18 roku życia) będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o
wskazane poniżej podstawy prawne:
a) w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy udziału w zajęciach
łyżwiarskich/rolkarskich, celu jej wykonania zgodnie z Regulaminem i
podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z zajęciami, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu przez Użytkowników – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją ustawowych obowiązków – podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
5) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom
Administratora, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
6) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji umowy w postaci realizacji zajęć – bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie i wykonanie.
8) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
9) Użytkownikom przysługuje prawo do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach
danych osobowych, b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli
spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od
Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika podmiotowi trzeciemu,
f. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do
cofnięcia jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu
legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed
wycofaniem zgody; h. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Regulamin serwisu
1) Podmiotem prowadzącym serwis internetowy pod adresem www.easyskate.pl („Serwis”) oraz świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Helena Łopińska al. Solidarności 72A m4 00-145 Warszawa NIP 5251625214 („Organizator”).
Serwis pozwala na zapoznanie się przez użytkownika z ofertą zajęć sportowych oraz pozwala na rejestracje oraz korzystanie z Konta Użytkownika, jak również na kontakt z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
internetowej. Uczestnictwo w zajęciach sportowych reguluje Regulamin Zajęć zamieszczony na stornie.
2) W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), komputerem lub urządzeniem z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
3) Konto w Serwisie mogą posiadać wyłącznie osoby pełnoletnie, lub uczestnicy zajęć, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.
4) W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię, adres mailowy oraz ustalić hasło do konta, złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z
Regulaminem Serwisu oraz o akceptacji jego postanowień oraz złożyć
oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików cookies.
5) Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres poczty elektronicznej informacji o produktach i usługach Organizatora oraz o promocjach z nimi związanych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku skutecznej rejestracji w Serwisie. Powyższa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem.
6) W przypadku zapomnienia przez Użytkownika ustalonego hasła, może ono zostać zmienione za pośrednictwem linku resetującego przesłanego na żądanie Użytkownika (poprzez kliknięcie linku „Zapomniałeś hasła” w formularzu logowania), na adres e-mail podany przy rejestracji.
7) Po zalogowaniu się do Serwisu jest możliwa zmiana danych przypisanych do Konta, zapisanie się na zajęcia sportowe lub kontakt z Organizatorem.
8) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz Organizatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Organizatora,
g) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
9) Użytkownik poprzez dostarczenie jakichkolwiek treści do Serwisu lub Konta zobowiązuje się, że treści te będą właściwe, odpowiednie i aktualne oraz że nie będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2)
mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etniczny, innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać
do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
10) Usunięcie Konta następuje poprzez formularz. W wyniku usunięcia Konta zostaną usunięte wszystkie dane dotyczące Użytkownika z wyłączeniem danych niezbędne dla realizacji zobowiązań prawnych przez Organizatora oraz dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji. Organizator może usunąć Konto Użytkownika w przypadku, gdy nie przestrzega postanowień niniejszego
Regulaminu lub Regulaminu Zajęć.
11) Organizator może wysyłać na adres email Użytkownika wiadomości dotyczące: potwierdzenia zapisu na zajęcia.
12) Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuścił się innych zachowań w związku z korzystaniem z Serwisu, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
13) Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
14) Adres internetowy Serwisu (nazwa domeny), a także zawartość Serwisu, w tym wszelkie Treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, znaki towarowe, stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wymienione wcześniej
prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
15) Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie Treści zawartych w Serwisie w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie jest zabronione.
16) Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być wysyłane w formie email na adres info@easyskate.pl W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać adres email Użytkownika, a także dokładny opis i przyczyny reklamacji. Organizator odpowie na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie
reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17) W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy zostaną o nich poinformowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zamieści także informację o
zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu.
18) Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2022
Polityka prywatności i serwisu
1) Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób Administrator danych przetwarza dane użytkowników serwisu
internetowego www.emilialopinska.pl dalej jako „Serwis”).
2) Polityka stanowi wyraz realizacji przez Administratora względem użytkowników obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3) Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Helena Łopińska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 72A m4 00-145 NIP 5251625214 (zwana dalej jako „Organizator” lub „Administrator”).
4) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email
info@easyskate.pl, telefonicznie pod numerem + 48 733 437 655 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
5) Dane osobowe podane bezpośrednio przez użytkownika Serwisu w zakresie imię, nazwisko, data urodzenia ( osoby do 18 roku życia) będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
a) w celu rejestracji Konta Uczestnika w Serwisie w zakresie w jakim
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu komunikacji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z zajęciami lub Kontem, podstawą prawną do przetwarzania danych jest (i) w zakresie w jakim przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektronicznych usług dostępnych w Serwisie –
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) a w zakresie w jakim komunikacja wykracza poza  wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu podejmowania przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Zajęć przez Użytkowników – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu analizy i doskonalenia usług, prowadzenia marketingu, w tym w formie elektronicznej po zebraniu osobnej zgody, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) w celu podejmowania przez Organizatora czynności będących realizacją ustawowych obowiązków – podstawą do przetwarzania danych w tym wypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Administratora, w tym doradcom prawnym, dostawcom usług IT lub doradcom z zakresu rachunkowości. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza EOG/UE.
7) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momenty usunięcia Konta, z wyjątkiem informacji o plikach cookies, które są przechowywane zgodnie z Informacją dot. plików cookies. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
8) Podanie danych osobowych jest konieczne w ramach realizacji założenia Konta – bez podania danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na zajęcia lub kontakt z Organizatorem.
9) Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
10) Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez  wysłanie maila z taką informacją na adres info@easyskate.pl
11) Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu.
12) Użytkownikom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Uczestnika podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie – do cofnięcia jej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody;
h) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
13) Od czasu do czasu Organizator może aktualizować niniejszą Politykę, np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w nowych celach, gromadzenia dodatkowych kategorii danych osobowych lub udostępniania danych osobowych innym odbiorcom. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet;
b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c) posiadanie aktywnego konta e-mail.
1) Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
2) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: a) naruszających dobre imię osób trzecich; b) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; c) naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich; d) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Informacja dotycząca plików cookies
1) Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty użytkownika Serwisu lub przekazywane właściwym osobom trzecim.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz przesyłane przez
przeglądarkę internetową użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy użytkownik z niego korzysta.
2) Serwis wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
3) W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) z uwagi na czas życia cookies:
i) cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
ii) cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu;
b) z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:
i) „niezbędne” pliki cookies, tj. umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
ii) „wydajnościowe” pliki cookies, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
iii) „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień wybranych przez użytkownika Serwisu i personalizację interfejsu użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4) Organizator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
b) dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb);
5) Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie wybranych przez Użytkownika plików cookies w swoim urządzeniu końcowym poprzez zaznaczenie, które pliki akceptuje, a które nie w ramach banneru pojawiającego się na stronie internetowej.
6) Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
7) Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu. „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w systemie Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców oraz partnerów.
9) Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis, bez ich powiązania z innymi danymi dotyczącymi użytkowników Serwisu, nie pozwalają Organizatorowi na identyfikację konkretnych użytkowników korzystających z Serwisu.
10) Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomoc” / „Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a także pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek jako uczestnika zajęć lub którego jestem opiekunem prawnym, zarejestrowanych podczas zajęć i imprez zorganizowanych przez organizatora, a także wypowiedzi moje lub mojego dziecka/dzieci w materiałach filmowych Szkoły
Easy Skate – Helena Łopińska al. Solidarności 72A m4 00-145 Warszawa NIP 5251625214 oraz związanych z uczestnictwem w zajęciach, na stronie internetowej organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez organizatora, jego social
mediach, jak i innych mediach w celach marketingowych, promocyjnych i komercyjnych. W szczególności organizator jest uprawniony do nieograniczonego używania, rozpowszechniania, przekształcania, modyfikacji i innych zmian w zdjęciach i materiałach filmowych utrwalających wizerunek uczestnika według uznania organizatora. Zgoda jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie.

Zobacz również

Adrian

Adrian na co dzień pracownik biurowy zajmujący się leasingam urządzeń, maszyn i samochodów. Po opuszczenia murów biura oddaje się całkowicie temu, co najbardziej kocha, czyli sportu. Od dziecka związany ze sportem. Od 2008 roku gra w hokeja na lodzie. Jest byłym zawodnikiem Warszawskiej Legii. Obecnie gra w drużynie amatorskiej Legion Warszawa. Oprócz hokeja i jazdy na rolkach, interesuje się i treningami crossfit, pływaniem, jazdą na rowerze, bieganiem, treningami siłowymi i wędrówkami górskimi.

Ala

Ala pierwszy raz weszła na łyżwy mając 4 lata. Przychodząc z rodzicami na lodowisko po swoją starszą siostrę Basię, sama chciała bardzo spróbować. Od tego czasu zimą ćwiczyła łyżwiarstwo, a latem rolkarstwo. W wolnych chwilach lubi rysować i oglądać filmy. W szkółce uczy najczęściej małe dzieci.

Natalia

Natalia zaczęła jeździć na rolkach i łyżwach jako nastolatka. Wielka pasja do obu sportów przerodziła się w chęć nauczania innych. Natalia jest studentką japonistyki. Amatorsko interesuje się behawiorystyką oraz szkoleniem psów, fotografią, a w wolnej chwili lubi przeczytać książkę lub zagrać w grę na komputerze.

Maciej

Maciej od 30 lat zapalony narciarz. Zawodnik koszykówki do 16 roku życia. Później grający amatorsko. Były trener doskonalenia jazdy samochodem z przednim napędem, gitarzysta amator. Po czterech latach nauki w prywatnej szkole muzyki rozrywkowej. Entuzjasta sztuki filmowej, psychologii i literatury. Pasjonat jazdy na rolkach i łyżwach oraz gry w hokeja.

Basia

Basia założyła łyżwy po raz pierwszy mając 6 lat i od tamtej chwili stały się jej pasją. Trenowała również pływanie. Obecnie jest studentką dziennikarstwa. Na zajęciach zajmuje się głównie nauką najmłodszych.

Dominik

Dominik był jednym z pierwszy rolkarzy w Polsce. Trenował hokej na lodzie oraz na rolkach. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął nauczanie dzieci i dorosłych. Interesuje się grami samochodowymi. Lubi spędzać też czas aktywnie. Głównym jego hobby jest jazda na rowerze, chodzenie po górach oraz pływanie na żaglówkach.

Małgosia

Małgosia na łyżwach jeździ od 8 rok życia. Pochodzi z Lublina i to właśnie tam zaczęła się jej przygoda. Jest to wielka pasja, którą chce dzielić z innymi. Dokłada wszelkich starań, aby jej uczniowie na treningach dobrze się bawili i szybko czynili postępy. Prywatnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracuje jako agentka nieruchomości.